PRIVACY POLICY

Điều 1: Giải thích từ ngữ:

Thỏa Thuận: là bản Thỏa Thuận Cung Cấp Và Sử Dụng Ứng Dụng “booking-app.vn” này (sau đây gọi là Thỏa Thuận) cùng với tất cả các bản sửa đổi, bổ sung, cập nhật.

Rửa Xe: là ứng dụng do Công ty TNHH 1Z-VIETNAM là chủ quản.

Thông Tin Cá Nhân: là thông tin gắn liền với việc xác định danh tính, nhân thân của cá nhân bao gồm tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, tài khoản ngân hàng của Người Sử Dụng và một số thông tin khác theo quy định của pháp luật.

Người Sử Dụng: là chủ tài khoản, sở hữu, sử dụng hợp pháp tài khoản “booking-app.vn”.

Sở Hữu Trí Tuệ: là những sáng chế, cải tiến, thiết kế, quy trình, công thức, phương pháp, cơ sở dữ liệu, thông tin, bản vẽ, mã, chương trình máy tính, tác phẩm có bản quyền (hiện tại và tương lai), thiết kế mạch tích hợp bán dẫn, thương hiệu, nhãn hiệu (dù đã đăng ký hay chưa đăng ký) tên thương mại và (thiết kế) bao bì thương phẩm.

Điều 2: Nội dung dịch vụ

“booking-app.vn” cho phép người dùng truy cập và sử dụng sản phẩm trên trên website hoặc/và trên các ứng dụng “booking-app.vn” phát triển trong tương lai.

Điều 3: Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi

Để truy cập và sử dụng Dịch vụ “booking-app.vn” , Người Sử Dụng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa thuận này và quy định.

Khi truy cập, sử dụng “booking-app.vn” bằng bất cứ phương tiện (máy tính, điện thoại, tivi thiết bị kết nối Internet) thì Người Sử Dụng cũng phải tuân theo Quy chế này.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, “booking-app.vn” không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng ứng dụng “booking-app.vn”, sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Điều 4: Đăng kí tài khoản và sử dụng dịch vụ.

Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng “booking-app.vn”.

Người Sử Dụng có thể đăng nhập “booking-app.vn” từ các tài khoản liên kết khác mà “booking-app.vn” cho phép.

Sau khi Người Sử Dụng đăng nhập vào “booking-app.vn”, Người Sử Dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa thuận này. Tên thành viên sẽ được hiển thị trên ứng dụng “booking-app.vn”.

Các tính năng của “booking-app.vn” yêu cầu Người Sử Dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Chúng tôi khuyến khích Người Sử Dụng đăng ký tài khoản để sử dụng “booking-app.vn” được tốt nhất.

Điều 5: Các nội dung cấm trao đổi và chia sẻ trên ứng dụng

Khi sử dụng sản phẩm “booking-app.vn”, nghiêm cấm khách hàng một số hành vi bao gồm nhưng không giới hạn sau:

Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên “booking-app.vn” nhằm mục đích:

Điều 6: Quy tắc quản lí vi phạm của Người Sử Dụng

Nguyên tắc.

Người Sử Dụng vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng phần mềm thì tùy theo mức độ nghiêm trọng của hành vi sẽ bị xử lý tương ứng.

Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, “booking-app.vn” sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử lý hợp lý.

Các hình thức xử lý:

Hình thức xử lý 1: Khóa tài khoản 7 ngày

Hình thức xử lý 2: Khóa tài khoản 30 ngày

Hình thức xử lý 3: Khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa tài khoản vĩnh viễn.

Hình thức xử lý 3, khóa tài khoản 120 ngày hoặc khóa vĩnh viễn được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Hình thức xử lý 2, khóa tài khoản 30 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Hình thức xử lý 1, khóa tài khoản 7 ngày được áp dụng bao gồm nhưng không giới hạn đối với các hành vi sau:

Công kích, xuyên tạc, xúc phạm nhân phẩm các thành viên khác.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng “booking-app.vn”

Khi đăng ký tài khoản “booking-app.vn”, Người Sử Dụng được sử dụng một phần hoặc tất cả các dịch vụ trong sản phẩm “booking-app.vn”.

Người Sử Dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản, nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người Sử Dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. 1Z-VIETNAM sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và 1Z-VIETNAM sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

Người Sử Dụng được quyền thay đổi tên thành viên. Tuy nhiên việc đổi tên thành viên không vi phạm các điều khoản cấm về cách đặt tên tài khoản, thành viên.

Người Sử Dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho 1Z-VIETNAM về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Bạn cũng bảo đảm rằng, bạn luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.

Người Sử Dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định về các hành vi cấm, các nội dung trao đổi cung cấp thông tin được quy định trong quy chế này. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm 1Z-VIETNAM sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của bạn đối các sản phẩm của 1Z-VIETNAM và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố bạn trước pháp luật nếu cần thiết.

Thực hiện quyền và trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 8: Bản quyền và quy trình báo cáo vi phạm bản quyền

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong “booking-app.vn” đều thuộc về 1Z-VIETNAM hoặc được cấp phép hợp pháp cho 1Z-VIETNAM sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của 1Z-VIETNAM, Người Sử Dụng không được phép sử dụng, sao chép, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào các quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm “booking-app.vn”.

Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác trong sản phẩm “booking-app.vn” của 1Z-VIETNAM. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để bạn thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người Sử Dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.

Điều 9: Thu thập thông tin cá nhân và chính sách bảo vệ thông tin các nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ ứng dụng.

Để đảm bảo phục vụ và cung cấp tới người sử dụng các dịch vụ ngày càng tốt hơn và thực hiện việc cung cấp cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền khi có yêu cầu, “booking-app.vn” sẽ tiến hành thu thập dữ liệu của người sử dụng bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập.

  1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên ứng dụng “booking-app.vn” bao gồm: họ tên, số điện thoại, email, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà “booking-app.vn” cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để “booking-app.vn” liên hệ xác nhận khi thành viên đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính các thành viên.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho ứng dụng “booking-app.vn” về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

  1. Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng dụng “booking-app.vn” sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của “booking-app.vn”.

  1. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên

Điều 10: Những rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên Internet

Trên Website, phần mềm “booking-app.vn” xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, bạn không nên suy luận rằng “booking-app.vn” kiểm soát hoặc sở hữu với những website này. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người Sử Dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. “booking-app.vn” không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang “booking-app.vn”.

Điều 11: Hiệu lực của thỏa thuận.

Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. 1Z-VIETNAM sẽ công bố rõ trên Website, diễn đàn về những thay đổi, bổ sung đó.

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng ứng dụng “booking-app.vn” này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.

Thỏa Thuận Sử Dụng “booking-app.vn” này được cập nhật và có giá trị từ ngày 11 tháng 09 năm 2019.


Chất lượng - Hiệu suất - Kết quả

CÔNG TY TNHH 1Z-VIETNAM

Đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm chăm sóc xe
#nextzett made_in_Germany nextzettvietnam #chamxekieuDuc

Tìm hiểu thêm về chúng tôi:

Website: 1z-vietnam.com
NEXTZETT VIETNAM